สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน

 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
              เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  (คลิกที่นี่)  new-icon.gif
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา
              สถานที่เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  (คลิกที่นี่) 
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
              และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  (คลิกที่นี่) 

             ➤ บัญชีแนบท้าย 1  (คลิกที่นี่) 
             ➤ บัญชีแนบท้าย 2  (คลิกที่นี่) 
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  (คลิกที่นี่) 
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
             ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา
             สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต  (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับ
             การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา
             สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต  (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา
             สถานที่เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
             และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ ๒ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
             สมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ครั้งที่ ๓ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
             ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ ๒
             เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
              เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
             เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลาและสถานที่
             ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลาและสถานที่
             ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
  (คลิกที่นี่)(แนบท้าย ๑)(แนบท้าย ๒)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี (เอกสารแนบ)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ ๒ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
             ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นครั้งที่ ๓ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี (เอกสารแนบ)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถครั้งที่ ๒
             เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี (เอกสารแนบ)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลาและสถานที่
             ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี (เอกสารแนบ)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์)  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
             ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร
              สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) (เอกสารแนบ)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล(การสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
             ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร
             สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ (เอกสารแนบ)(เอกสารแนบท้าย)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (การสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา
             สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
             ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
             (เอกสารแนบ)(เอกสารแนบท้าย ๑)(เอกสารแนบท้าย ๒)(เอกสารแนบท้าย ๓)(เอกสารแนบท้าย ๔)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (คลิกที่นี่)(แบฟอร์ม)
 •          ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
             สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
  (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
             และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (คลิกที่นี่)  
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)