สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคารจอดรถยนต์ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้น คสล. และก่อสร้างโครงหลังคา
       สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้น คสล. เเละก่อสร้างโครงหลังคา สำนักงานสรรพสามิตภาคที ๑
       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (เอกสารเเนบ1) (เอกสารเเนบ2)

webportal16200001893.png ร่าง ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้น คสล. และก่อสร้างโครงหลังคา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 2)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและพื้นที่รอบอาคาร
       สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ระกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเทพื้น คสล. ติดตั้งกันสาดระเบียงด้านหลัง กันสาดหน้าต่างห้องนอน
       และก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคา
       อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 10 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิ๊กที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกที่นี้)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกที่นี้)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง
       สำหรับจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การสร้างทีมงานในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม ขนาด ๑๘ นิ้ว ติดตั้งเพดานห้องโถง จำนวน ๒๔ ตัว
       และติดตั้งห้องนอน จำนวน ๔๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสีทาขอบทาง หน้าสำนักงานฯ จำนวน 3 รายการ 
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้องกันกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
       ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ระดับพื้นฐาน Basic English for beginner
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดซักผ้าปูที่นอนพร้อมปอกหมอนผู้ปฏิบัติหน้าที่
       เวรรักษาสถานที่ราชการ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและพื้นที่รอบอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการ (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน (เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
       โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เอกสารแนบ)

webportal16200001893.png โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

                  ● ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ)

                  ● เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ)

                        - แบบเลขที่ 57-019-1612

                        - แบบเลขที่ 58-001-1635

                        - แบบเลขที่ 58-018-1652

                        - แบบ ปร. 1

                        - แบบ ปร. 4

                        - แบบ ปร. 4 (ครุภัณฑ์)

                        - แบบ ปร. 5

                        - แบบ ปร. 5 (ข)

                        - รายละเอียดประกอบแบบทั่วไป

                        - ตารางแสดงราคากลาง

                        - ขอบเขตของงาน

webportal16200001893.png โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

                  ● ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)  (เอกสารแนบ1)                    

                  ● ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ2)                    

                  ● ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ3)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (คลิกที่นี่)