สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

    ● เรื่อง "การเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา"
        ผู้บรรยาย คุณถาพร ชาวข้าวไร่ นิติกรชำนาญการพิเศษ ในพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
        ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี  (เอกสารแนบ1)

pk1_pic_220267_3_01.JPGpk1_pic_220267_3_02.JPGpk1_pic_220267_3_03.JPGpk1_pic_220267_3_04.JPGpk1_pic_220267_3_05.JPGpk1_pic_220267_3_06.JPGpk1_pic_220267_3_07.JPGpk1_pic_220267_3_08.JPGpk1_pic_220267_3_09.JPG  

    ● เรื่อง "การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโครงการรถยนต์คันแรก (กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร)"
        ผู้บรรยาย คุณถาพร ชาวข้าวไร่ นิติกรชำนาญการ รักษาการใจตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ในอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
        ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)  (เอกสารแนบ1)

pk1_pic_230866_01.jpgpk1_pic_230866_02.jpgpk1_pic_230866_03.jpg

pk1_pic_230866_04.JPGpk1_pic_230866_05.JPGpk1_pic_230866_06.JPG

pk1_pic_230866_07.JPGpk1_pic_230866_08.jpgpk1_pic_230866_09.jpg

    ● เรื่อง "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" โดยนายประสงค์ จานงค์ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ในพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
        ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี (เอกสารแนบ1)(เอกสารแนบ2)

pk1_km_080366_01.jpgpk1_km_080366_02.jpgpk1_km_080366_09.jpg

pk1_km_080366_06.jpgpk1_km_080366_03.jpgpk1_km_080366_04.jpg

pk1_km_080366_05.jpgpk1_km_080366_07.jpgpk1_km_080366_08.jpg

    ● เรื่อง "แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต" โดยนายทินกร อ่องแสงคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
       รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา
       ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี (เอกสารแนบ)

pk1_1_160965.jpgpk1_2_160965.jpgpk1_3_160965.jpg

 pk1_4_160965.jpgpk1_5_160965.jpgpk1_6_160965.jpg 

    ● เรื่อง "ซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่ และเทคนิคการตรวจสอบบุหรี่ปลอม" โดยนายสมชาย ตุลา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
       ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา
       ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี (เอกสารแนบ1)(เอกสารแนบ2)

pic_pk1_KM_140365_01.JPGpic_pk1_KM_140365_02.JPGpic_pk1_KM_140365_03.JPG

 pic_pk1_KM_140365_04.JPGpic_pk1_KM_140365_05.JPGpic_pk1_KM_140365_06.JPG

    ● เรื่อง "การประเมินการผลิตสุราของโรงงานสุราชุมชน" โดยนายสมชาย ตุลา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
       ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
       สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี (เอกสารแนบ)

       pk1_km_110364_01.JPGpk1_km_110364_02.JPGpk1_km_110364_03.JPG

 

    ● เรื่อง "เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔"
       โดยนางสาวนวธิ์ฬส พุฒเมือง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพสามิต ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี

       pk1_pic_120164_01.jpgpk1_pic_120164_02.jpgpk1_pic_120164_03.jpg
       pk1_pic_120164_04.jpg           (เอกสารแนบ URL : http://bit.ly/GECCregion1 หรือ QR_GECC64.jpg)

 

    ● เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ"
       โดยนายสันติ ชื่นชม นิติกรชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
       วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ (เอกสารแนบ ๑)(เอกสารแนบ ๒)

       pk1_km_010663_01.jpgpk1_km_010663_02.jpgpk1_km_010663_03.jpg
       pk1_km_010663_04.jpgpk1_km_010663_05.jpgpk1_km_010663_06.jpg

 

    ● เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๒ (เอกสาร๑) (เอกสาร๒)

pic_km_pk129116201.JPG pic_km_pk129116202.JPG pic_km_pk129116203.JPG

 

    ● เรื่อง การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากค่าความหวาน (ปริมาณน้ำตาล) (คลิกที่นี้)

    ● เรื่อง ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่รายเดิม (คลิกที่นี้)

    ● เรื่อง การับรองมาตราฐานการให้บริการของศุนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิตและศูนย์ราชการสะดวก
       (Government Easy Control Center [GECC])  (คลิกที่นี้)

    ● เรื่อง พิษร้ายควันบุหรี่ ภัยเงียบใกล้คุณ (คลิกที่นี้)

    ● เรื่อง การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ตอนที่ ๑ (คลิกที่นี่)

    ● เรื่อง การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ตอนที่ ๒ (คลิกที่นี่)

    ● เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับช าระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการน าเงินส่งคลัง (คลิกที่นี่)

    ● เรื่อง คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการติดตามเงินคืน
       และการดาเนินคดีเกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก (คลิกที่นี่)

    ● เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินรางวัล ในคดีจับกุมผู้กระทาความผิด ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิกที่นี่)

    ● เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิกที่นี่)

    ● เรื่อง การติดตามเรียกเงินคืน กรณีผู้ซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด (คลิกที่นี่)