สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

  •               ➤  การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน (คลิกที่นี่)