สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  •                 ◈ ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
  •                  The leader of tax collection for society,environment and energy.

 พันธกิจ (Mission) 

  •                 ◈ บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
  •                 ◈ ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
  •                 ◈ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค New Normal
  •                 ◈ พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง