สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
 
 ผู้บริหาร | ส่วนอำนวยการ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีส่วนตวจสอบป้องกันและปราบปรามส่วนกฎหมาย
 
 
ผู้บริหาร
 pic_pak_anirut.jpg
นายอนิรุต หนูหน่าย

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

 
 
pic_supamas.jpg
ว่าที่ร้อยตรีศุภมาศ  กุลศลกู้เกียรติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

 
pic_ngampis.jpg pic_pak1_it_pak1.jpg  pic_suksamran.jpg pic_pak1_020267.jpg pic_prasong.jpg
 นางสาวณฤดี งามพิศ  นางสาววชิราภรณ์ ขยัน นางจันทร์เรือง สุขสำราญ นายสมชาย ตุลา นายประสงค์ จำนงค์ทรัพย์

ผู้อำนวยการส่วน
อำนวยการ

 

ผู้อำนวยการส่วน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้อำนวยการส่วน
บริหารการจัดเก็บภาษี

 

ผู้อำนวยการส่วน
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

 

ผู้อำนวยการส่วน
กฏหมาย

 

 
Rg1-footer.jpg

 

ส่วนอำนวยการ
pic_ngampis.jpg
นางสาวณฤดี งามพิศ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
บนซ้าย   บนขวา
 empty.jpg  ล่างซ้าย   ล่างขวา pic_pak1_administer_1.png
-
-

-
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

      นางสาวณัฐธนวดี สารพัดโชค
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
empty.jpg  empty.jpg       pic_pak1_administer_2.png empty.jpg

-
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

-
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
      นางสาวชญาณ์นันท์ คงสัมฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
-
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
empty.jpg

 

 

         
-
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
       
 

empty.jpg pic_pak1_administer_5.png pic_pak1_administer_6.png pic_pak1_administer_4.png
-
-
นางสาวรัตนา ธนานุรักษ์
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวมนปริยา ดอกไม้งาม
พนักงานประจำสำนักงาน
นายหยัด ชุนชนะ
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
pic_pak1_administer_7.png   empty.jpg empty.jpg pic_pak1_administer_8.png
นายภากร ศุภบูรณ์ศิริ
พนักงานการเงินและบัญชี
-
นักวิชาการสรรพสามิต
-
นักวิชาการสรรพสามิต
นายไพรัช นวนหุน
นักวิชาการสรรพสามิต
 pic_pak1_administer_3.png  pic_pak1_administer_14.png pic_pak1_administer_12.png  pic_pak1_administer_13.png
นายเทียนชัย  หวายนิยม
พนักงานขับรถยนต์
นายธัญพัฒน์ สมชื่อ
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรพันธ์ เอกวิวัฒนา
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรพล สุชาติ
พนักงานขับรถยนต์
                       pic_pak1_administer_9.png   pic_pak1_administer_11.png         pic_pak1_administer_10.png  
   นายนพอนันต์ บัวเมือง
  พนักงานขับรถยนต์ 
 นายจิโรจน์ นันทพฤกษา
  พนักงานขับรถยนต์ 
 นายรุ่งโรจน์ สรสิทธิ์
  พนักงานขับรถยนต์ 
 
                       
                        
    กลับด้านบน  
 Rg1-footer.jpg 

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
pic_pak1_it_pak1.jpg
นางสาววชิราภรณ์ ขยัน
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายสารสนเทศและบริการ   ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
บนซ้าย   บนขวา
pic_pak1_techno_2.png ล่างซ้าย   ล่างขวา pic_pak1_techno_1_2.png
นางสาวอรอุริญา สิงห์ใน
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
     

นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

pic_pak1_techno_5.png  pic_pak1_techno_9.png       pic_pak1_techno_3.png
นายศุภชัย ขำเลิศ
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ
นายจักรพงษ์ ไชยคำจันทร์
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ
      นางสาววิภาภรณ์ เกิดแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
pic_pak1_techno_6.png  pic_pak1_techno_4.png        pic_pak1_techno_8_2.png pic_pak1_techno_7.png
นายกิตติ์ธนา สุวรรณธาดา
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวเกวลี ปัทมภาสสกุล
นักวิชาการสรรพสามิต
      นางสาวจิราพร เวชรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุภา สิงห์ดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg

 

 

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

   pic_suksamran.jpg

นางจันทร์เรือง สุขสำราญ
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี   ฝ่ายติดตามและประเมินผล
บนซ้าย   บนขวา
empty.jpg ล่างซ้าย   ล่างขวา

 pic_personal_pak1_jadked_2.png 

-
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ

      นางสาวนิชานันท์ พรสุทธิชัยพงศ์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
pic_personal_pak1_jadked_3.png pic_personal_pak1_jadked_1.png       pic_personal_pak1_jadked_7.png
นางสาววรรณารีย์ ครองปัญญา
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ

นางสาวภัทพร ไวปัญญา
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ

      นายศรชัย จากที่
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ
 pic_personal_pak1_jadked_6.png   pic_personal_pak1_jadked_10.png          pic_personal_pak1_jadked_11.png
นางสาวสินีนาฎ ขวัญสันเทียะ
นักวิชาการสรรพสามิต
 
  นางสาวสุรีพร อมรพันธุ์
นักวิชาการสรรพสามิต
 
         นางสาวฐิติรัตน์ เชนส้ม
      นักวิชาการสรรพสามิต
 
pic_personal_pak1_jadked_5.png      pic_personal_pak1_jadked_9.png     pic_personal_pak1_jadked_8.png   pic_personal_pak1_jadked_4.png
นางสาวกัลยลักษณ์ เกตุไพสาลี
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวภาวดี สุวรรณ
นักวิชาการสรรพสามิต
 

 นายรังสรรค์ โพธิรัตน์
 นักวิชาการสรรพสามิต

 นางสาวณัชชา แมตเมือง
 นักวิชาการสรรพสามิต

                  
     

 

กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg 

 

 

ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
pic_pak1_020267.jpg
นายสมชาย ตุลา
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบภาษี   ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
บนซ้าย   บนขวา
pic_pak1_prabpram_2.png ล่างซ้าย   ล่างขวา pic_pak1_prabpram_1.png
นางสาวปัทมา เก่งรักษา 
นักตรวจสอบภาษี
ชำนาญการพิเศษ
      นายธนศักดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
pic_pak1_prabpram_17.png pic_pak1_prabpram_15.png        pic_pak1_prabpram_7.png
นางสาวชมพูนุท คำสอน
นักตรวจสอบภาษี
ชำนาญการ
นางสาวอรอนงค์ พลเจียก
นักตรวจสอบภาษี
ปฏิบัติการ

 

     

นายฐิติพล ภมรพล
นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

 pic_pak1_prabpram_3.png          pic_pak1_prabpram_16.png  pic_pak1_prabpram_9.png
นางสาววรรณรี เผือกสี
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ปฏิบัติงาน
        นายวโรดม ปันมี
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ปฏิบัติงาน
นายก้องภพ บุญดี
นักวิชาการสรรพสามิต
 pic_pak1_prabpram_5.png pic_pak1_prabpram_6.png pic_pak1_prabpram_10.png pic_pak1_prabpram_13.png
นางสาวปรียาภรณ์ เพ็ชรศรี
นักตรวจสอบภาษี
นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์ถาวร
นักตรวจสอบภาษี
นางสาววรารัตน์ จวนโสม
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวสไบทิพย์ บุญสงวน
นักวิชาการสรรพสามิต
pic_pak1_prabpram_12.png pic_pak1_prabpram_11.png pic_pak1_prabpram_14.png pic_pak1_prabpram_4.png
นางสาวอรอุมา ศรีกระหนก
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวเยาวเรศ ชัยกิจ
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวอัญชลี สุวรกุล
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวจิตตรี มะนาวหวาน
นักวิชาการสรรพสามิต
       
       
กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg

 

 

ส่วนกฎหมาย
pic_prasong.jpg
นายประสงค์ จำนงค์ทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 pic_pak1_law_1.png  

นายถาพร  ชาวข้าวไร่
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 
pic_pak1_law_2.png pic_pak1_law_5.png  empty.jpg
นางสาลินี จิรังคสกุลเดช
นิติกรชำนาญการ
นางสาวปิยนุช เพชรโจรน์
นิติกรชำนาญการ
-
นิติกรชำนาญการ
 empty.jpg  pic_pak1_law_3_2.png  
-
นิติกรชำนาญการ
นางสาวมณฑิตา วิษณุวงศ์
นิติกรปฏิบัติการ

 

     
     
   pic_pak1_law_4.png  
  นายฉัตรชัย ส่งเสริม
นักวิชาการสรรพสามิต
 
กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg