สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

pak080665_2.jpg          นายอนิรุต หนูหน่าย      ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
Rg1-footer.jpg
pakjoy1.jpg          นางชนานันต์ วันแอเลาะ      ต.ค. 2562 - ก.ย. 2564
Rg1-footer.jpg
     
 Pak1.jpg

         นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม

     มี.ค. 2558 - ก.ย.2562

Rg1-footer.jpg
     
pakdang1.jpg

         นางสาววิรวัลย์ อนุรัตนานนท์

     ต.ค. 2554 - มี.ค. 2558

Rg1-footer.jpg
     
pakben1.jpg          นางเบญจวรรณ บ้านใหม่       ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554
Rg1-footer.jpg