สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

  •             ◆ ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 คลิกที่นี่
  •             ◆ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 คลิกที่นี่
  •             ◆ การตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิด (ตอนที่ 1) คลิกที่นี่
  •             ◆ การตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิด (ตอนที่ 2) คลิกที่นี่
  •             ◆ การตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิด (ตอนที่ 3) คลิกที่นี่
  •             ◆ การปล่อยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 คลิกที่นี่
  •             ◆ การปฏิบัติงานทางปกครองกับงานสรรพสามิต (ตอนที่ 1) คลิกที่นี่
  •             ◆ การปฏิบัติงานทางปกครองกับงานสรรพสามิต (ตอนที่ 2) คลิกที่นี่
  •             ◆ การปฏิบัติงานทางปกครองกับงานสรรพสามิต (ตอนที่ 3) คลิกที่นี่
  •             ◆ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คลิกที่นี่