สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department คุณธรรมเป้าหมาย

ประกาศเจตนารมณ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 พวกเราสมาชิกในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1  

 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

  • คุณธรรมเป้าหมาย                                                                                     Download
  •