สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ (BCP)