ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ระยอง2
  

แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานด้านการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การคืนภาษีสำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้

 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน