การยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ดาวน์โหลดที่นี่