ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

มาตรการอำนวยความสะดวกฯ และลดภาระแก่ประชาชน 

พื้นที่ Zoning ห้ายขายสุราใกล้บริเวณโรงเรียน

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามกฏกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตค พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 5) และ อัตราภาษีรถยนต์กระบะ ตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพามิต พ.ศ.2562 (ฉบับที่5)

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2