ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

พื้นที่ Zoning ห้ายขายสุราใกล้บริเวณโรงเรียน

ปกยกเลิกสำเนา.jpg

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในไตรมาสที่ 4 จำนวน 2 เรื่อง คือ 1.เรื่อง การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ รายเดิม 2. เรื่อง การขออนุญาตขายสุรา

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามกฏกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตค พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 5) และ อัตราภาษีรถยนต์กระบะ ตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพามิต พ.ศ.2562 (ฉบับที่5)

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2