เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 
 
ข้อ                      ข้อมูล                                                       
     ข้อมูลพื้นฐาน

O1            โครงสร้างหน่วยงาน
O2            ข้อมูลผู้บริหาร
O3            อำนาจหน้าที่
O4            พื้นที่รับผิดชอบ
O5            แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O6            ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                          O7            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข่าวประชาสัมพันธ์
O8           ข่าวประชาสัมพันธ์
      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O9           Q&A  
010           Social Network         Line   Facebook 
        แผนดำเนินงาน
O11          แผนดำเนินงานประจำปี   ฝ่ายปราบปราม    ฝ่ายจัดเก็บฯ    
        การปฏิบัติงาน
O12         คู่มือการปฏิบัติงาน
        การให้บริการ
O13        คู่มือประชาชน
O14        E-Service
       การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O15        หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
O16       แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O17       ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O18       ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O19       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                                                                                                                                                                                                                                O20       มาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O21      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O22      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร