มาตรการอำนวยความสะดวกฯ และลดภาระแก่ประชาชน 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

 ปกยกเลิกสำเนา.jpg