อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามกฏกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตค พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 5) และ อัตราภาษีรถยนต์กระบะ ตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพามิต พ.ศ.2562 (ฉบับที่5)

รายละเอียด คลิกที่นี่