สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

 ขายทอดตลาด

- วันที่ 8 มิถุนายน 2565  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  รายละเอียดคลิ๊ก