สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     - ประกาศเชิญชวนฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร

     - เอกสารประกวดราคา(e-bidding)ฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร

     - ประกาศราคากลางฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2565


 

- ประกาศราคากลางและร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้องสิ่งก่อสร้างประกอบ และระบบสาธารณูปโภค

     - เอกสารราคากลาง  ดาวน์โหลดเอกสาร

     - เอกสารร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2565


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565    

     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2565