สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ และผู้นำเข้า  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

 

                              icon_oil         น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน - Oil               icon_automobiles120x120    รถยนต์  - Automobiles  

 

 

                             icon_hydrocarbons120x120     สารละลายไฮโดรคาร์บอน - Hydrocarbon Solvent  icon_motorcycles120x120  รถจักรยานยนต์ - Motorcycles

 

 

                            icon_batteries20x120  แบตเตอรี่ - Batterries                                                 icon_beverages120x120 เครื่องดื่ม - Beverages

 

 

                          icon_liquor120x120สุรา - Liquor                                                                 icon_night_club120x120ไนต์คลับ - Night Club

 

   

                             icon_golf120x120  สนามกอล์ฟ - Golf                                                   icon_other_products120x120สินค้าอื่นๆ - Other Products                    

   

                           

                             icon_perfumery120x120ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางค์ - Perfumery and Cosmatic