สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (KM)

การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (KM)

 km layout


 

- การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 รายละเอียดคลิก


 - เอกสารประกอบการอบรมความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

       - เอกสารประกอบการบรรยายฯ  >>> คลิก <<<<

       - ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม >>> คลิก <<<

       - เอกสารที่ใช้แนบ (Checklist) สค 02 >>> คลิก <<<<

       - แบบ สค 01 >>> คลิก <<<