สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (KM)

การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (KM)

 km layout

 

- การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 รายละเอียดคลิก