สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนการดำเนินงานประจำปี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

 1 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

    - แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) >> Click<<

    - แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2565 >>Click<<

    - แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2566 >>Click<<

 2 แผนการดำเนินงานประจำปี

   - แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  >>Click<<

   - แผนงานปราบปราม  (แผนบูรณาการ) >>Click<<