สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
 
 ผู้บริหาร | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย
 
 
 

ผู้บริหาร

 

 รูปส.อ้อย

นางทรงรัตน์  วงษ์สุวรรณ
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายกฏหมาย

ฝ่ายปราบปราม

 อภิศักดิ์1 รูปหัวหน้ายินดี ว่าง1 พี่โอ๋1 

นายอภิศักดิ์ แก้วอัคฮาด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางยินดี  ภักดีอักษร

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 - ว่าง -

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

 

นางสาวพูนศรี  ภู่เอี่ยม

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

   

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

 อภิศักดิ์1

นายอภิศักดิ์ แก้วอัคฮาด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
 วนันท์พร1 ณิชชภา 

นางสาววนันท์พร ขำเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวณิชชภา ถาวรสุจริตกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

พนักงานราชการ

 

 จารุวาาณ1  อาหลีย์2  

นางสาวจารุวรรณ ทิพย์โสดา

พนักงานการเงินและบัญชี

 

นายอาหลีย์ หลีล้วน
พนักงานขับรถยนต์

 

   
   

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 ญาดา1  กิตติมา1  

นางสาวญาดา พฤกษา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวกิตติมา สถิตย์กุล
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

ปัญญา1  

ชูชาติ1 

ศักรินทร์1 

นายปัญญา วงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายชูชาติ แก้วน้อย
พนักงานขับรถยนต์

นายศักรินทร์ พรหมรักษา
พนักงานขับรถยนต์

     

 

 


 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 

 


ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

รูปหัวหน้ายินดี

นางยินดี  ภักดีอักษร

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 
 อรุณ11  เสาวนีย์1 11 

นางสาวอรุณ จำรูญศิริ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นางสาวเสาวนีย์ กาญจนศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นางสาวนัยยุณี  คล้ายบุตร
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

  

 สุวารี

 กรนิกา นางสาวกันทิมา อันทรีย์

นางสาวสุวารี วงษ์ชมภู
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นางสาวกรณิกา ไพศาลแรง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นางสาวกันทิมา อันทรีย์

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

พนักงานราชการ

 

ณิชนันทน์1   พรพิมล1  

นางสาวณิชนันท์ ปัญญาภัคพงษ์
พนักงานสรรพสามิต

นางสาวพรพิมล ปัญญาเลิศประภา
พนักงานสรรพสามิต

 

     

 

   
   

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 ณัฏฐนิช1  กานติมา  พอพล

นางสาวณัฏฐนิช ประกายรุ้งทอง
นักตรวจสอบภาษี

นางสาวกานติมา มีจั่นเพชร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายณธรรชพงศ์ จิตประสงค์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 


  

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


ฝ่ายกฎหมาย

 
ว่าง1

- ว่าง -

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 สังวาลย์1

นางสาวสังวาลย์ แก้วตา
นิติกร

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


ฝ่ายปราบปราม

พี่โอ๋1

 นางสาวพูนศรี  ภู่เอี่ยม

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 
หลิว22   ธัญเทพ1

นายวิชัย  แซ่หลิ่ว
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นายธัญเทพ คงได้
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 
   

 

 

 line-on.jpg 

 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg