สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ค.66  -   ปัจจุบัน   = นางทรงรัตน์  วงษ์สุวรรณ

ธ.ค.63   -   พ.ค.66  = นายบุญธรรม เสาวดี

ธ.ค.62   -   ก.ย.63  = นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล

ธ.ค.58  -    ธ.ค.62  = นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ธ.ค.54  -                = นางสุรีย์ ศรีสุข