สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ "Declaration of Intention Honesty in Administration"

 

เจตจำนงสุจริต1

เจตจำนงสุจริต2