สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง

พื้นที่รับผิดชอบ