สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกต้นไม้ 2

🌳โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรม "ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น🌳

📌เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

📢สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรม "ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น🌳🌳 ณ รร.บ้านบึงต้นชัน หมู่ที่ 4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

 

กิจกรรม จิตอาสาผักตบชวา6

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และกำจัดผักตบชวา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และกำจัดผักตบชวา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) ณ บริเวณบึงจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ทำบุญวันเกิดกรมฯ5

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนา 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดหนองผักหนาม เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนา 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดหนองผักหนาม  โดยมีนายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 และนายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำบุญฯ ในครั้งนี้

รดน้ำดำหัว65

กิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

ปลูกผักสวนครัว1

กิจกรรมใน 3 มิติ ตามโครงการ การพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว

วันที่ 10 มีนาคม 2565 บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ได้ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารสำนักงานฯ ดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง(ตามรอยพ่อ) การปลูกพืชทุกอย่างที่กินได้ และกินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อให้มีของกินได้แบบไม่ต้องซื้อและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนการทำอาหารแจกจ่ายให้กับบุคลากร ตามโครงการการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต” สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ BEV ที่เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารระดับสูงตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4