ประกาศเจตนารมณ์
  
ต่อใบอนุญาต.jpg
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

001.jpg
 : ผู้บันทึกข้อมูล