สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

3.jpg

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำโดย นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย "แนวคิดการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน" (Environmental, Social, Governance: ESG) ของกรมสรรพสามิต สร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิตและยกระดับการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ

2.jpg

ข่าวทั้งหมด


แนะนำ ส.

คลินิกภาษี

แบบประเมินความพึงพอใจ

ZONENING

บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส