banprb.jpg

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

 1. การจดทะเบียนสรรพสามิต                                
 2. การย้ายโรงอุตสาหกรรมฯ
 3. การเลิกกิจการ
 4. การโอนกิจการ
 5. การตั้งคลังสินค้าทัฑณ์บน
 6. การโอนคลังสินค้าทัฑณ์บน
 7. การเลิกกิจการคลังสินค้าทัฑณ์บน
 8. การขออนุญาตการยื่นแบบรายการภาษีรวมฯ
 9. การขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย
 10. การขออนุญาตทำบัญชีประจำวัน/งบเดือนโดยใช้เครื่องจักร
  +++++เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี+++++
 11. การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
 12. การขออนุญาตเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
 13. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
 14. การขออนุญาตผลิตเครื่องหมายแสงการเสียภาษีจดทะเลียน
 15. การขอต่อใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
 16. การขออนุญาตแก้ไขโรงงานการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
 17. การอนุญาตให้ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
 18. การอนุญาตให้ทำหรือรับจ้างทำสิ่งใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายฯ
 19. การนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเข้าฯ
  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
 20. การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ
 21. การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง+สุราแช่อื่นๆนอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์
 22. การขออนุญาตทำสุราพรบ.2493 สุรากลั่นชุมชนและสุราแช่ชุมชน
 23. การขอใบอนุญาตทำสุราแห่งพรบ.2493
 24. การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน
 25. การขอนุญาตทำสุราประเภทบรันดี รัม ยีน
 26. การขออนุญาตทำสุรากลั่นประเภทสุราขาว+สุราผสม
 27. การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทเพื่อขาย
 28. การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์
 29. การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้+(ไวน์
 30. การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร+เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น+(มาตรา+6
 31. การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ(มาตรา+6)
 32. การขออนุมัตินำสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร+โดยประสงค์จะส่งสุราฯ(มาตรา+6)
 33. การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร+เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร+(มาตรา+6)
 34. การอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร+(มาตรา+6)
 35. อนุมัติให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรอื่น+(มาตรา+6)
 36. การขออนุญาตนำสุราเข้าฯเพื่อจำหน่าย(สุราชนิดหรือประเภทต่างๆนอกจากสุราแช่ประเภทไวน์)(มาตรา+6)
 37. การขออนุญาตนำสุราเข้าฯเพื่อจำหน่าย+(สุราแช่ประเภทไวน์)+(มาตรา+6)
 38. การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง+เพื่อการค้า+(มาตรา+12)
 39. การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป+(มาตรา+14)
 40. การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 1+และประเภทที่ 2+(มาตรา+17)
 41. การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่+3+ประเภทที่+4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์) (มาตรา+17)
 42. การขอใบอนุญาตขายสุรา+(รายเดิม) ประเภทที่+3 และ4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์)+(มาตรา+17)
 43. การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่+4+(แอลกอฮอล์)+(มาตรา+17)
 44. การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่+4+(แอลกอฮอล์)+(สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม)+(มาตรา+17)
 45. การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ 4(รายเดิม)ไปรษณีย์+(มาตรา+17)
 46. การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ4+(รายเดิม)อินเตอร์เน็ต
 47. การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และประเภทที่+4+(รายเดิม)Counter
 48. การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 5+ประเภทที่ 6 และ+ประเภทที่ 7 (มาตรา+17)
 49. การขออนุญาตทำเชื้อสุราเพื่อไปใช้ในโรงงานสุรา+(มาตรา+24
  พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
 50. การขออนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ+(มาตรา+7)
 51. การขออนุญาตจำหน่ายใบยาสดให้แก่ผู้อื่นนอกจากผู้บ่มใบยาฯ(มาตรา8)
 52. การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น+(มาตรา+9)
 53. การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น+(มาตรา+9)
 54. การขออนุญาตให้บ่มใบยา+(มาตรา+10)
 55. การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นฯ(มาตรา+11)
 56. การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา+(มาตรา+12)
 57. การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา+(มาตรา+12
 58. การขออนุญาตอบใบยา+(มาตรา+13)
 59. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์+(มาตรา+25)
 60. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง+(มาตรา+25)
 61. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช+(มาตรา+25).
 62. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก+(มาตรา+25)
 63. การขออนุญาตส่งยาเส้นหรือยาสูบออกฯโดยไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ(มาตรา+18
 64. การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต(มาตรา+17)
 65. การขออนุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบใบยา ยาอัดเข้ามาในหรือส่งออกฯ(มาตรา+27).
 66. การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อการค้า++(มาตรา+27).
 67. การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร++(มาตรา+27
 68. การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต+(มาตรา+30)
 69. การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต กรณีสถานที่ตั้งสถานีบ่มใบยาฯ(มาตรา+30)
 70. การขออนุญาตโอนใบอนุญาต+(มาตรา+31)
 71. การขออนุญาตโอนใบอนุญาต+กรณี+การโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาฯ(มาตรา+31)
 72. การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+1(มาตรา+21)
 73. การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+2 (มาตรา+21)
 74. การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3 (มาตรา+21)
 75. การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+1(มาตรา+21)
 76. การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+2(มาตรา+21)
 77. การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3 (มาตรา+21)
 78. การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+1(มาตรา+21)
 79. การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+2(มาตรา+21)
 80. การขอใบอนุญาตขายยาเส้น+ประเภท+3 (มาตรา+21)
 81. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3
 82. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3
 83. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้า ยาเส้นประเภท+2
 84. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับยาเส้นประเภท+3
 85. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)
 86. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3
 87. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(ที่สำนักงานสรรพสามิต)
 88. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)
 89. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(อินเตอร์เน็ต)
 90. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท+3
 91. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้น+ประเภท+2
 92. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท+3
 93. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ไปรษณีย์
 94. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3
 95. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(มาตรา+21)
 96. การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท3(ไปรษณีย์)(มาตรา+21)
  พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486
 97. การขอใบอนุญาตขายไพ่+(รายใหม่)+(มาตรา+7)
 98. การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต+(มาตรา+7)
 99. การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต(มาตรา+7)
 100. แบบฟอร์มตอบกลับข้อร้องเรียน
 101. แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน