สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_งามอย่างไทย แต่งผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง_๒๒_11.jpg

กิจกรรม "งามอย่างไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง"

สำนักงานสรรพสามิตพื้ันที่ระยอง 1 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดแต่งผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ตามกิจกรรม "งามอย่างไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง" ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ ด้านการยึดมั่นวิถีวัฒนธรรมอนดีงามของไทย ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมสรรพสามิต

LINE_ALBUM_ปลูกผัก_๒๒๐๓๑๑_9.jpg

กิจกรรม "ครัวพอเพียง"

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร คุุณธรรม ความโปร่งใส ของกรมสรรพสามิต โดยร่วมกันทำกิจกรรม "ครัวพอเพียง" ปลูกผักสวนครัวในกระถาง Reuse เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในองค์กร ปลูกฝังให้บุคลากรอยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

LINE_ALBUM_เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จังหวัดร_6.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาสีรั้วศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นายพิชญ์พงษ์ ปัญญาภัคพงศ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เข้าร่วมกิจกรมจิตอาสาพัฒนา ทาสีรั้วศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

85844.jpg

โครงการมอบรักห่วงใยจากในสรรพสามิต

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 พร้อมคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ร่วมจัดทำโครงการ "มอบรักห่วงใยจากในสรรพสามิต" เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต  ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง