สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

252741.jpg

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายธิบดี วัฒนกุล เดินทางมาตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในท้องที่จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการดังกล่าว พร้อมนี้ ท่านผู้ตรวจราชการได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน พ.ค.65_๒๒๐๖๑๐_1.jpg

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

LINE_ALBUM_จิตอาสาพัฒนาถนนปลูกต้นไม้ เนื่องในวั_5.jpg

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำโดยนายพิศิษฐ  รู้กิจอารยะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 

157530.jpg

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น.  นายพยุง  บุญสมสุวรรณ  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1  เป็นประธานการประชุม “ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร” โดยมีผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม เป็นผู้ชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- ด่านศุลกามาบตาพุด 

- ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง  (ศปนม.ตร.)

- ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

- บริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด 

 

LINE_ALBUM_ตรวจรับการประเมิน GECC_๒๒๐๕๒๗_7.jpg

เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายพยุง  บุญสมสุวรรณ  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1  พร้อมคณะเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GEEC) ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน คณะที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมี นายวชิระ เพ่งผล ประธานอนุกรรมการ และ นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ โดยผ่านการตรวจแบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting    ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ข่าวทั้งหมด