สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 รูป ส.พยุง.jpg

นายพยุง  บุญสมสุวรรณ

28 ต.ค. 2564 ถึง ปัจจุบัน

 supawan.jpg

นางสาวศุภวรรณ  โอภาไพบูลย์

ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

Rg1-footer.jpg
S Rayong1 OK.jpg

 

นายจรัล  เทวรัตน์

 

ต.ค. 2559 - ต.ค.2562 

Rg1-footer.jpg
S Rayong1 old ok.jpg  นายมาโนช พิทักษ์  ต.ค. 2554 - ก.ย. 2554
Rg1-footer.jpg