สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน

📑 ผลการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 uatucm423216.png

 

  • 📑 ผลการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 uatucm423216.png

  •  

  • 📑 ผลการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ประจำเดือน ธันวาคม 2565 uatucm423216.png

  •  

📑 ผลการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ประจำเดือน มกราคม 2566 uatucm423216.png

 

📑 ผลการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 uatucm423216.png 

 

📑  ผลการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ประจำเดือน มีนาคม 2566 uatucm423216.png

 

📑  ผลการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ประจำเดือน เมษายน 2566 uatucm423216.png 

 

📑 ผลการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 uatucm423216.png

 

arrow-with-new-letter-icon-gif-animation.gif ผลการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 uatucm423216.png