เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  

boff.jpg

 

IMG20150719114822222.jpg

IMG201507191147552222.jpg

IMG201507191147193333.jpg

IMG_1277222.JPG

IMG_1286222.JPG

 

lay.jpg

วิสัยทัศน์

bullet1.jpg  องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 

พันธกิจ

bullet1.jpg  บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg  เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

bullet1.jpg  สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน

bullet1.jpg  พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ

bullet1.jpg  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

bullet1.jpg  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg  เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

bullet1.jpg  ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

bullet1.jpg  บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

stars.jpg