เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

• ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
• กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
• วางแผนปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิตและสำนักงานสรรพสามิตภาค
• การตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งภายใน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
3. ฝ่ายปราบปราม
4. ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายอำนวยการ

• ปฏิบัติงานอำนวยการทั่วไปของสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบันทึกข้อมูล งานสารบรรณ
  งานด้านพัสดุครุภัณฑ์ และงานด้านบริหารงานบุคคล
• ศึกษาวิเคราะห์วางแผนการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
  ทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
• จัดทำงบเดือนและรายงานทางการเงิน/การรวบรวม ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และความ
  ถูกต้องของข้อมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีของระบบปฏิบัติการ GFMIS ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
• ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนงาน / โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ / นโยบายของกรมสรรพสามิต / สำนักงานสรรพสามิตภาค / พื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนประหยัดพลังงาน ฯลฯ รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อทบทวน / ปรับปรุงแผน      พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
• เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
  ในหน้าที่ของสำนักงาน
• การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต / ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งให้การสนับสนุน คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
• ตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ เอกสารตัวเงิน / แสตมป์สรรพสามิต / เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี รายไตรมาส รายปีของสำนักงาน
• การรวบรวม ตรวจสอบ งบเดือน รายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ ของสำนักงานตามที่ได้
  รับมอบหมาย
• จัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และกาจัดทำรายงานการประชุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
• ประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
  และปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

• การวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี สรุปสาเหตุที่จัดเก็บได้สูง – ต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมทั้งชี้แจง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเสนอต่อสำนักงานสรรพสามิตภาคและกรมสรรพสามิต
• การวิเคราะห์แบบรายการภาษีเบื้องต้น (ภษ.03-07) (กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ. 02-01) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่วย และยอดคงเหลือสินค้า (ภษ.07-04) สำหรับกรณีสินค้า เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน
• การวิเคราะห์แบบรายการภาษีเบื้องต้น (ภษ. 03-08) (กรณีผู้ประกอบสถานบริการ) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.02-02) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.07-06) สำหรับกรณีสถานบริการ เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน
• การตรวจวิเคราะห์แบบภาษีสินค้านำเข้า กรณีด่านศุลกากรตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน
• การพิจารณาเสนอการขออนุมติคืนภาษี ยกเว้นภาษี และการลดหย่อนภาษีตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่
• การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
• การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำสุรา ทำเชื้อสุรา ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้อมทั้งการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
• ประมาณการเบิก – จ่าย ควบคุมตรวจสอบ การเก็บรักษา การเบิก – จ่าย แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตทุกประเภท
• การจดทะเบียนสรรพสามิต การแจ้ง เลิก โอน ย้ายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
• ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
• ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
• ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและการขออนุมัติงด ลด เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
• ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ ยกเว้นภาษี คืนภาษี และการลดหย่อนภาษี
• ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบงานรายได้ e-Doc / ระบบงานรายได้ ในรายละเอียด RG-IT / ระบบงานรายได้ Interface GFMIS ให้ถูกต้องและทันเวลาตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของการรับและนำส่งรายได้ Interface GFMIS ของสำนักงาน
• การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและจัดทำรายงาน งบเดือน สถิติ ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
  ในหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การยกเว้นภาษี และปริมาณสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฐานของข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น
• ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนนำมันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• ตรวจสอบสินค้านำเข้า – ส่งออกนอกราชอาณาจักร และสินค้าขออนุญาตผ่านแดนเพื่อนำส่งออกไปยังประเทศที่สาม
• กำกับ ดูแล ควบคุมการผลิต – จำหน่าย และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ในความควบคุมของกรมสรรพสามิตตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
• การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งให้การสนับสนุน คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
• ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
• ประสานงาน / ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปราบปราม

• วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามและออกปฏิบัติการสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ พ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
• ตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
• การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
• ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
• จัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในพื้นที่ความรับผิดชอบ
• ประสานงาน / ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
  และภายนอก
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกฎหมาย

• ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
• พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ความเข้าใจ
  ในข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ หน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
• กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
• การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และที่กรมสรรพสามิตมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
• การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี ของสำนักงาน
• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจพิสูจน์ การตรวจรับ
  การเก็บรักษา การทำลาย การขายทอดตลาดของกลาง และการคืนของกลาง
• งานพิจารณา ตรวจสอบการจัดทำนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น สัญญา
  ซื้อขาย สัญญาจ้าง ฯลฯ และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
• งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
  ถูกร้องเรียน/กล่าวหากระทำผิดวินัยและงานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบ    อำนาจจากกรมสรรพสามิต
• การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบงานผู้กระทำผิดให้เป็นปัจจุบัน
• การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงานในความรับผิดชอบ
• ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
• ประสานงาน / ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
  และภายนอก
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 วิสัยทัศน์

bullet1.jpg  องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 พันธกิจ

bullet1.jpg  บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg  เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

bullet1.jpg  สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน

bullet1.jpg  พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ

bullet1.jpg  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

bullet1.jpg  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg  เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

bullet1.jpg  ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

bullet1.jpg  บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

stars.jpg