A1.jpg
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จัดประชุมสรรพสามิต เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

20200724_093724444.jpg
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ศุภมาศ  กุลศลกู้เกียรติ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
 : ผู้บันทึกข้อมูล