สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

น้ำพริกมะขามไข่ปู

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สนับสนุนผู้ประกอบการภาคประชาชนในการพัฒนาสินค้า "น้ำพริกมะขามไข่ปู" สู่การเป็นสินค้า OTOP และส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว สินค้า น้ำพริกมะขามไข่ปู สูตรเด็ด ส่วนประกอบหลัก - มะขามอ่อน - ไข่ปูม้าเกรดเอ - กะปิเกรดเอ บรรจุ 180 กรัม ราคากระปุกละ 135 บาท

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

CSR "สรรพสามิตสานสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางถนอม กาญจนกำเนิด นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และ นายธนศักดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองระนอง และเจ้าหน้าที่พนักงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนองได้ร่วมจัดทำโครงการ CSR "สรรพสามิตสานสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระบุรี เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 เมษายน 2564 อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้สรรพสามิตพื้นที่ระนอง จัดให้มีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านค้า

วันนี้ (7-9 เมษายน 2564) นายอำนาจ ดาวเศรษฐ รวมกับสายตรวจสาขาเมือง นำเจ้าหน้าที่ ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านค้าริมถนนสายหลัก ในเขตอำเภอเมืองระนอง และอำเภอกะเปอร์ ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20ปี และบุคคลที่เมาครองสติไม่ได้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment