สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

รณรงค์ เฝ้าระวังและตรวจเตือนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายอำนาจ ดาวเศรษฐ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม และฝ่ายกฎหมาย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมรณรงค์ เฝ้าระวังและตรวจเตือนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ งานเทศกาลลอยกระทง จังหวัดระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต เตือนภัย ระวัง‼

กรมสรรพสามิต เตือนภัย ระวัง‼ “ด้วยขณะนี้มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว หรือให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาษีสรรพสามิต ขออย่าหลงเชื่อ”

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจแนะนำ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนองสาขาเมืองระนอง ร่วมตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจแนะนำให้ความรู้แก่สถานบริการสนามกอล์ฟ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.05 น. นายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขาเมืองระนอง ออกตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจแนะนำให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ราย ตาพจน์ ยาเส้นนครศรีฯ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดย นายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจร้านค้าภายในบริเวณพื้นที่จัดงานเสด็จพระแข่งเรือ

เมื่อวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่สายตรวจพื้นที่ระนอง ,เจ้าหน้าที่สาขาเมืองระนอง และเจ้าหน้าที่สายตรวจ สาขา กระบุรี บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอกระบุรี

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment