สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

พิธีทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกานต์ 2567

วันนี้ 12 เมษายน 2567 ถึง 18 เมษายน เวลา 09.30 ตัวแทนสรรพสามิตพื้นที่ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกานต์ 2567 ครั้งที่ 1-7 ณ ได้แจ้งข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจแนะนำให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รายครัวน้ำแร่

วันนี้ วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 19.40 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดย นายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจร้านค้าภายในบริเวณพื้นที่งานฉลองพระประธาน ณ วัดเวฬุวัน

วันนี้ 12 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. นางสาวนภัท ขวัญทอง นักวิชารสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วย ฝ่ายปราบปรามพื้นที่ระนอง และ จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี พร้อมด้วยงานปราบปรามสาขากระบุรี เข้าตรวจร้านค้าภายในบริเวณพื้นที่งานฉลองพระประธาน ณ วัดเวฬุวัน ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 คณะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และสาขา ร่วมกันรดน้ำขอพร นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และข้าราชการบำนาญ รวมถึงข้าราชการอาวุโส

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

เยี่ยม และมอบของ ให้กับจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันที่ 14 เมษายน 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขาเมืองระนอง ฝ่ายงานปราบปราม ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยม และมอบของ ให้กับจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จุดที่ 1 หน้ารพ.สต.บางแก้ว ม.4 ต.บางแก้ว จุดที่ 2 สามแยกบ้านบางนา ม.2 ต. บางพระใต้

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment