สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

เนื่องด้วยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ของทุกปี คือวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ซึ่งปีนี้กรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระนอง

นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระนอง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดยนายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ร่วมกับฝ่ายปราบปรามและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี นำโดย จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรีพร้อมเจ้าหน้ที่ฝ่ายปราบปราม ร่วมกันตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดยนายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ร่วมออกตรวจแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ราย เหลืองทองรังนก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นะนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ฝ่ายอำนวยการ นำโดยนางศิริกันยา ปิยะณรงค์โรจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment