สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม และสถานประกอบการเดิม ทุกฉบับ และทุกประเภท ที่มีความประสงค์ ขายต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2566

สรรพสามิต ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม และสถานประกอบการเดิม ทุกฉบับ และทุกประเภท ที่มีความประสงค์ ขายต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2566 ช่องทางการต่อใบอนุญาต 1. นำใบอนุญาตขายใบเดิมที่ยังไม่หมดอายุ ไปต่ออายุได้ที่ - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือ พื้นที่สาขาที่ร้านค้าตั้งอยู่ - ตัวแทนรับชำระเงิน คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-11 (ชำระค่าบริการตัวแทน) แล้ว จะได้รับใบอนุญาตขายฉบับใหม่ทันที 2. ใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว ยื่นขอใบอนุญาตได้ที่ - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือ พื้นที่สาขาที่ร้านค้าตั้งอยู่เท่านั้น 3. ต่อใบอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันนี้ (31 ธันวาคม 2565) เวลา 9.00 น. สาขาเมืองระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 วันที่2 ของการรณรงค์ (วันที่ 30 ธันวาคม 2565) เกิดอุบัติเหตุ 2ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันนี้ (30 ธันวาคม 2565) เวลา 9.00 น. สาขาเมืองระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 วันแรกของการรณรงค์ (วันที่ 29 ธันวาคม 2565) เกิดอุบัติเหตุ 1ครั้ง ในเขตอำเภอเมือง บาดเจ็บ 1ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิต)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ร่วมดำเนินการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

วันนี้ 29 ธ.ค.65 เวลา 09.00น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี ได้ร่วมดำเนินการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

เยี่ยมจุดตรวจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย

วันนี้ 29 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย จำนวน 2 จุดตรวจ คือ จุดตรวจ บขส.กระบุรี ต.น้ำจืด และจุดตรวจหน้าอบต.ปากจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

วันนี้ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. จ.ส.อ. วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกระบุรี ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment