สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

การส่งออกสินค้าสุรา ออกนอกราชอาณาจักรผ่านด่านศุลกากรระนอง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ร่วมกับ นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกันทำ KM จัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง การส่งออกสินค้าสุรา ออกนอราชอาณาจักร ผ่านด่านศุลกากรระนอง ผ่าน (Webex)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

สัมมนา หลักสูตร " การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร " การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด ESG โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณหน้าหาด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมหลัก “นโยบายการมีส่วนร่วมกับชุมชน” (Local Community) **ส่งเสริมสุราชุมชนต้นแบบด้าน ESG**

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ได้เข้าพบผู้ประกอบการสุราชุมชน ราย บริษัท เต็มสิบ พลัส จำกัด เพื่อพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG แก่ผู้ประกอบการสุราชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ของเสียจากการผลิตอย่างเป็นระบบ แนะนำการผลิตให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานการผลิตให้เป็นไป ตามมาตรฐานของกรมสรรพสามิต

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment