การถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้จัดและตกแต่งสถานที่ และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรม ฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่อง
ราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ พร้อมจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563