วิธีการป้องกันไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 (COVID-19)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 สรรพสามิตพื้นที่ระนองได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
มาให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงวิธีการป้องกันไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 (COVID-19)
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง