กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

     กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
ให้เป็นสินค้า OTOP จังหวัดระนอง สนใจสั่งได้ที่ “ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะบ้านหงาว” คุณสุภัค จุลแพทย์
เบอร์โทร.084-4450259