ช่วยบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อำเภอกระบุรี

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำกนังานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ"
ร่วมกับอำเภอกระบุรี กาชาดจังหวัดระนอง ช่วยบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อำเภอกระบุรี