องค์กรระนองรวมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายอภิลักษณ์ สุขน้อย สรรพสามิตพื้นที่ระนอง นำข้าราชการลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
 ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของหน่วยงาน พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้
ให้เจริญงอกงาม กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2563
(องค์กรระนองรวมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น)