สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขาเมืองเมืองและสาขากระบุรี ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ลำดับกระบวนงาน
1.การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)DOWNLOAD
2.การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ (มาตร 30)DOWNLOAD
3.การเลิกจิกการ (มาตรา 31)DOWNLOAD
4.การโอนกิจการ (มาตรา 31)DOWNLOAD
5.การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่ง (มาตรา 53) วรรคสามDOWNLOAD
6.การขออนุญาตเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 63)DOWNLOAD

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.
2493
ลำดับกระบวนงาน 
1.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน (มาตรา 5)DOWNLOAD
   
  1215722nzekj4pass.gif 
   

คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขาเมืองระนอง

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

ลำดับกระบวนงาน
 การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17)
1.การขอใบอนุญาตขายสุรา + ประเภทที่ 1 + ประเภทที่ 2DOWNLOAD
2.การขอใบอนุญาตขายสุรา + ประเภทที่ 3 + ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกฮอล์) DOWNLOAD
3.การขอใบอนุญาตขายสุรา (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกฮอล์) DOWNLOAD
4.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านที่ทำการไปรษณีย์DOWNLOAD
5.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตDOWNLOAD
6.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter ServiceDOWNLOAD
7.การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7DOWNLOAD
   
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

ลำดับกระบวนงาน 
 การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย (มาตรา 21)
 1.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวนDOWNLOAD
 2.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน DOWNLOAD
 3.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน DOWNLOAD
 4.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวนDOWNLOAD
 5.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกินสิบกิโลกรัมDOWNLOAD
 6. การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกิน 200กรัมDOWNLOAD
 7.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน  DOWNLOAD
 8.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม DOWNLOAD
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต) 
9.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวนDOWNLOAD
10.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัมDOWNLOAD
11.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัมDOWNLOAD
12.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเองDOWNLOAD
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) 
13.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (อินเตอร์เน็ต)DOWNLOAD
14.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (อินเตอร์เน็ต)DOWNLOAD
15.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (อินเตอร์เน็ต)DOWNLOAD
16.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเองDOWNLOAD
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์) 
17.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์)DOWNLOAD
18.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (ไปรษณีย์)DOWNLOAD
19.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (ไปรษณีย์)DOWNLOAD
20.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเองDOWNLOAD
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัด และธนาคารกรุงไทย) 
21.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และธนาคกรุงไทย)DOWNLOAD
22.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวนถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และธนาคารกรุงไทย)DOWNLOAD
23.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และธนาคารกรุงไทย)DOWNLOAD
24.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และธนาคารกรุงไทย)DOWNLOAD
   
 
  พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
ลำดับกระบวนงาน
 การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7) 
 1.การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่)  DOWNLOAD
 2.กาขอใบอนุญาตขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต  DOWNLOAD
 3.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต DOWNLOAD 
4.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ DOWNLOAD
5.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ DOWNLOAD
   
 1215722nzekj4pass.gif 
   

คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี


พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.
2493

ลำดับกระบวนงาน
 การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17) 
1.การขอใบอนุญาตขายสุรา + ประเภทที่ 1 + ประเภทที่ 2DOWNLOAD
2.การขอใบอนุญาตขายสุรา + ประเภทที่ 3 + ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกฮอล์)DOWNLOAD
3.การขอใบอนุญาตขายสุรา (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกฮอล์)DOWNLOAD
4.การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4DOWNLOAD
5.การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม)DOWNLOAD
6.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านที่ทำการไปรษณีย์DOWNLOAD
7.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter ServiceDOWNLOAD
   
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

ลำดับกระบวนงาน
 การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย (มาตรา 21) 
1.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวนDOWNLOAD
2.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวนDOWNLOAD
3.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวนDOWNLOAD
4.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัมDOWNLOAD
 การขอต่อใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต) 
5.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวนDOWNLOAD
6.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัมDOWNLOAD
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์) 
7.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์)DOWNLOAD
8.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (ไปรษณีย์)DOWNLOAD
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัด และ ธนาคารกรุงไทย) 
8.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัด และธนาคารกรุงไทย)DOWNLOAD
9.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัด และ ธนาคารกรุงไทย)DOWNLOAD
10.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัด และ ธนาคารกรุงไทย)DOWNLOAD
   
พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
ลำดับกระบวนงาน 
 การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7) 
1.การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) DOWNLOAD
2.กาขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตDOWNLOAD
3.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์DOWNLOAD
4.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศDOWNLOAD
   
 1215722nzekj4pass.gif