สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การส่งออกสินค้าสุรา ออกนอกราชอาณาจักรผ่านด่านศุลกากรระนอง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ร่วมกับ นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกันทำ KM จัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง การส่งออกสินค้าสุรา ออกนอราชอาณาจักร ผ่านด่านศุลกากรระนอง ผ่าน (Webex)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สัมมนา หลักสูตร " การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร " การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด ESG โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณหน้าหาด

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมหลัก “นโยบายการมีส่วนร่วมกับชุมชน” (Local Community) **ส่งเสริมสุราชุมชนต้นแบบด้าน ESG**

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ได้เข้าพบผู้ประกอบการสุราชุมชน ราย บริษัท เต็มสิบ พลัส จำกัด เพื่อพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG แก่ผู้ประกอบการสุราชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ของเสียจากการผลิตอย่างเป็นระบบ แนะนำการผลิตให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานการผลิตให้เป็นไป ตามมาตรฐานของกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนแสดงความเห็น

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Excise ESG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 โครงการศึกษา/วางแผน ESG ของกรมสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การตรวจสอบ Stamp สุรา ผ่าน Mobil App

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง งานปราบปรามได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ Stamp สุรา ผ่าน Mobil App

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี และบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี ได้จัดโครงการ “สรรพสามิตเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี และบริการประชาชน” โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการในสินค้าและบริการของกรมสรรพสามิตได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560