สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในวาระครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวง (วัดหน้าเมือง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็น ศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและตลอดจนเจ้าหน้าทีกรมสรรพสามิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีภายในองค์กร เพื่อสืบสาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองดำรงอยู่ตลอดไป