สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Excise ESG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 โครงการศึกษา/วางแผน ESG ของกรมสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

กิจกรรมหลัก “นโยบายการมีส่วนร่วมของบุคลากร/ผู้เสียภาษี” จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนแสดงความเห็น เช่น กิจกรรม Morning Talk / Lunch Talk หรือกิจกรรม Stand up Meeting เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้จัดกิจกรรม Employee Voice โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ESG” และที่ประชุมได้ลงความเห็นให้จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ขนอม ซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพถ่ายบุคลากรในหน่วยงานแสดงความคิดเห็น