สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg
(ฝ่ายอำนวยการ :

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง โดย นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง ประธานที่ประชุม ได้เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยแจ้งให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ระนองทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระ เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมยืนหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Anti - Corruption) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป