สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

11.jpg

จัดการความรู้ KM แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน “โครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว)”

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ร่วมกับ นางสาวจงกลนี บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกันทำ KMจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง “โครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว)"
แบบทดสอบก่อนฟังการบรรยาย / แบบทดสอบหลังฟังบรรยาย