สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

การส่งออกสินค้าสุรา ออกนอกราชอาณาจักรผ่านด่านศุลกากรระนอง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ร่วมกับ นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกันทำ KM จัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง การส่งออกสินค้าสุรา ออกนอราชอาณาจักร ผ่านด่านศุลกากรระนอง ผ่าน (Webex)
(เนื้อหาที่บรรยาย) แบบทดสอบก่อนฟังการบรรยาย / แบบทดสอบหลังฟังบรรยาย