สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Excise ESG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25566 โครงการศึกษา/วางแผน ESG ของกรมสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

กิจกรรมหลัก “นโยบายการมีส่วนร่วมกับชุมชน” (Local Community) **ส่งเสริมสุราชุมชนต้นแบบด้าน ESG** เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ได้เข้าพบผู้ประกอบการสุราชุมชน ราย บริษัท เต็มสิบ พลัส จำกัด เพื่อพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG แก่ผู้ประกอบการสุราชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ของเสียจากการผลิตอย่างเป็นระบบ แนะนำการผลิตให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานการผลิตให้เป็นไป ตามมาตรฐานของกรมสรรพสามิต ภาพถ่ายการให้ความรู้ด้าน ESG แก่ผู้ประกอบการสุราชุมชน