สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

ตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันนี้ วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.10 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ออกตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตรวจสอบการเสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตรวจแนะนำให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รายบริษัท เต็มสิบ พลัส จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง