สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office การประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 28566 - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พื้นที่ระนอง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 28566 - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สาขากระบุรีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา พรมตา


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชนุดม พรหมขาว